Alfons-oppimisympäristön käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Alfons Education Oy:n (näissä käyttöehdoissa myös ”Alfons”) tuottamaan ja tarjoamaan digitaaliseen oppimisympäristöön ja sen käyttöön siten kuin näissä ehdoissa on jäljempänä sovittu. Tilaaja hyväksyy nämä käyttöehdot Palvelun tilaus- tai rekisteröitymisprosessin yhteydessä. Nämä käyttöehdot muodostavat sopimuksen Tilaajan ja Alfons Education Oy:n (y-tunnus: 2626593-9, Porvoonkatu 3, 00510 Helsinki) välille. 

1. Määritelmät

Alfons tarkoittaa Alfons Education Oy:tä.

Henkilötiedot tarkoittavat henkilötietojen käsittelyyn sovellettavissa laeissa ja asetuksissa mukaan lukien EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa 2016/679 (”GDPR”) ja kaikissa siihen liittyvissä kansallisissa laeissa, asetuksissa ja muissa GDPR:n täytäntöönpanoa koskevissa asetuksissa tarkoitettuja henkilötietoja.

Immateriaalioikeudet tarkoittavat tekijänoikeuksia, lähioikeuksia (sisältäen mm. oikeudet tietokantaan ja luetteloon tai valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liike- ja yrityssalaisuuksia, tietotaitoa tai muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta, mukaan luettuna rajoittamattomat oikeudet muokata edellä mainittuja, sekä siirtää ne edelleen kolmannelle.

Käyttäjä tarkoittaa henkilöä, jolle Tilaaja on myöntänyt pääsyn Palveluun eli Palvelua käyttävä opettajaa taikka muuta oppilaitoksen henkilöstöön kuuluvaa sekä oppilasta. Tilaaja ja Käyttäjä voivat olla myös sama henkilö.

Käyttäjäsisältö tarkoittaa kohdassa 5.1 tarkoitettua Käyttäjän itsensä luomaa ja Palveluun lataamaa sisältöä.

Käyttöehdot tarkoittavat näitä käyttöehtoja.

Osapuoli tarkoittaa Alfonsia tai Tilaajaa, yhdessä “Osapuolet”. 

Palvelu tarkoittaa Alfonsin tarjoamaa digitaalista oppimisympäristöä tai sen ohessa erikseen lisensoitavia digitaalisia oppimateriaaleja.

Palvelumaksu tarkoittaa Palvelun käyttömaksuja, jotka on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla taikka muutoin Sopimukseen liittyvän Palvelun tilauksen ja/tai tilauksien yhteydessä, ja jonka Tilaaja on hyväksynyt tilatessaan Palvelun tai tehdessään uusia tilauksia Palvelussa.

Sopimus tarkoittavat näiden Käyttöehtojen ja Tilaajan tekemän Palvelun tilauksen muodostamaa sopimusta.

Sopimuskausi tarkoittaa kohdassa 12.2 määriteltyä taikka Osapuolten muutoin erikseen sopimaa Sopimuksen voimassaoloaikaa.

Tilaaja tarkoittaa oppilaitosta, opettajaa taikka oppilasta tai tämän huoltajaa, joka on tehnyt näiden Käyttöehtojen mukaisen sopimuksen Palvelun käytöstä. 

2. Palvelun käyttöoikeus


1. Jollei Sopimuksesta muuta johdu, Alfons myöntää Tilaajalle ja Käyttäjille rajoitetun oikeuden käyttää Palvelua ja siellä julkaistavaa sisältöä siinä muodossa ja sen sisältöisenä, jollaisena Alfons sen Tilaajalle ja Käyttäjille kulloinkin tarjoaa tämän Sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin ja tämän Sopimuksen mukaisin ehdoin. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä.

2. Palvelu saattaa sisältää sisältöjä, joihin sovelletaan näiden Käyttöehtojen lisäksi muita kolmannen osapuolen lisenssi- tai muita käyttöehtoja.

3. Käyttäjillä on pääsy Palveluun ja sen sisältöön Sopimuksen voimassaoloajan. Mikäli Tilaaja on tilannut useamman Käyttäjän kattavan tilauspaketin, sallittujen Käyttäjien enimmäismäärä ja voimassaoloaika määritellään kyseisellä tilauksella.

4. Tilaaja vastaa itse Palvelun käytön edellyttämien laitteiden tai yhteyksien hankkimisesta tai niihin liittyvistä kustannuksista. 

3. Käyttäjätilit


1. Luodessaan käyttäjätilin ja ottaessaan Palvelun käyttöön Tilaajan tulee ilmoittaa Palvelussa pyydetyt oikeat ja ajantasaiset tiedot. Tilaajan tulee myös päivittää Käyttäjiin liittyvät tiedot, mikäli tiedot muuttuvat.

2. Käyttäjätili ja siihen liittyvä salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjällä ei ole oikeutta paljastaa salasanaa kolmansille osapuolille eikä oikeutta antaa kolmansien osapuolien käyttää käyttäjätiliä.

3. Alfonsilla on oikeus poistaa Käyttäjän tili milloin tahansa, mikäli Alfons katsoo, että Tilaaja tai Käyttäjä on rikkonut Sopimusta, lisännyt Palveluun epäasiallista, luvatonta tai laitonta sisältöä, tai aiheuttanut vahinkoa Alfonsille tai Palvelun toisille käyttäjille.

4. Tilaaja vastaa kaikissa tapauksissa siitä, että Tilaajan Sopimuksen piiriin kuuluvat Käyttäjät noudattavat omalta osaltaan näitä Käyttöehtoja.

5. Alle 18-vuotiaan Käyttäjän osalta Tilaajan tulee lisäksi varmistaa, että tällaisen Käyttäjän huoltaja on antanut suostumuksensa Palvelun käyttöön.  

4. Palvelun tilaus ja maksaminen


1. Kuluttaja-asiakas (oppilas tai tämän huoltaja) Tilaajana. Mikäli Tilaaja on kuluttaja-asiakas, antaa Tilaaja Palvelun tilaamisen yhteydessä nimenomaisen suostumuksensa Palvelun toimittamisen aloittamiseksi välittömästi Palvelun tilaamisen jälkeen, ennen kuluttajansuojalain (38/1978) mukaisen peruuttamisajan päättymistä. Tilaaja hyväksyy ja ymmärtää, ettei Tilaajalla ole oikeutta peruuttaa Palvelun tilausta.

2. Myöhästyneiden maksujen viivästyskorko määräytyy Suomen korkolain (633/1982) mukaan. Tilaaja on vastuussa niistä kohtuullisista kuluista, jotka Alfonsille aiheutuvat myöhästyneiden maksujen perimisestä.

3. Alfonsilla on oikeus muuttaa Palvelumaksuja ilmoittamalla muutoksesta Tilaajalle etukäteen. Uusi Palvelumaksu tulee voimaan seuraavan Sopimuskauden ensimmäisenä päivänä. Mikäli Tilaaja ei hyväksy Palvelumaksujen muutoksia, on Tilaajalla oikeus irtisanoa Sopimus päättymään milloin tahansa ennen uuden Sopimuskauden alkamista kohdan 12 mukaisesti.

4. Selvyyden vuoksi todetaan, että mikäli Tilaaja irtisanoo Sopimuksen muusta syystä kuin Palvelun ominaisuuksia olennaisesti heikentävien Palvelun muutosten (kohta 7.1) tai Tilaajan asemaa olennaisesti heikentävien näiden Käyttöehtojen muutosten (kohta 13.3.2) vuoksi, ei Tilaajalla ole oikeutta saada palautusta jo maksetuista Palvelumaksuista.

5. Mikäli Alfons lopettaa Palvelun tuottamisen kokonaisuudessaan kesken Sopimuskauden, on Tilaajalla oikeus saada jo maksamansa Palvelumaksu takaisin siltä osin kuin Tilaaja ei ole voinut käyttää Palvelua sen tilausjakson aikana, johon Palvelumaksu kohdistuu. Maksua ei kuitenkaan palauteta, mikäli irtisanominen on johtunut Tilaajan tai Käyttäjän sopimusrikkomuksesta. 

5. Käyttäjäsisältö


1. Käyttäjät voivat ladata Palveluun tiettyjä itse luomiaan sisältöjä, kuten oppilaan suorittamia koulu- tai koetehtäviä, koevastauksia sekä muita opintojen suorittamiseen liittyviä sisältöjä. Vastaavasti, opettajat voivat ladata Palveluun itse kehittämiään koe- ja muita tehtäviä sekä muita opetusmateriaaleja (“Käyttäjäsisältö”).

2. Käyttäjä omistaa Immateriaalioikeudet itse luomaansa Käyttäjäsisältöön. Mikäli Käyttäjäsisältö sisältää sellaista aineistoa, jonka Immateriaalioikeudet kuuluvat kolmannelle osapuolelle, vastaavat Tilaaja ja Käyttäjä siitä, ettei tällaisen aineiston lataaminen Palveluun ja aineiston käyttö Palvelussa Sopimuksen mukaisesti loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.

3. Tilaaja antaa Alfonsille oikeuden käyttää Käyttäjäsisältöä Palvelun tarjoamisen yhteydessä tämän Sopimuksen mukaisten sekä soveltuvasta lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden noudattamiseksi sekä Palvelun toimintaan liittyvien muiden tehtävien ja toimenpiteiden suorittamiseksi.

4. Tilaajan tulee varmistaa, ettei Palveluun lisätty Käyttäjäsisältö ole laitonta, loukkaavaa, uhkaavaa tai muuten sopimatonta.

5. Mikäli Käyttäjä on opettaja, tulee Käyttäjän ilmoittaa Alfonsille jokaisen vuoden elokuussa ne oppilaitokset, joiden palveluksessa opettaja toimii taikka joiden opetukseen opettaja muutoin osallistuu. Edellä sanotun lisäksi opettaja on velvollinen ilmoittamaan Alfonsille ilman aiheetonta viivästystä, mikäli opettaja vaihtaa oppilaitosta. Alfons voi tällöin rajoittaa tai poistaa opettaja-Käyttäjän pääsyn aiemman oppilaitoksen oppilaiden Käyttäjäsisältöihin.

6. Mikäli opettaja-Käyttäjä jakaa Palvelun avulla tietoja taikka Käyttäjäsisältöjä muille opettaja-Käyttäjille, on opettaja-Käyttäjä kaikissa tapauksissa velvollinen huolehtimaan tällaisten tietojen ja/tai sisältöjen jakamisen laillisuudesta. 

6. Palvelun käyttöön liittyvät rajoitukset


1. Tilaaja ja Käyttäjät voivat käyttää Palvelua vain ja ainoastaan tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti ja ainoastaan tässä Sopimuksessa mainittuihin tarkoituksiin. Tilaajan ja Käyttäjien tulee noudattaa mahdollisia soveltuvia kolmansien osapuolien sopimusehtoja käyttäessään Palvelua.

2. Jollei tässä Sopimuksessa toisin todeta, Tilaaja tai Käyttäjät eivät saa: (i) kiertää tai yrittää kiertää mitään Palvelun käytön kontrollointiin tai kopioinnin estämiseen liittyviä ominaisuuksia; (ii) tutkia, skannata tai testata mitään Palvelun haavoittuvuuksia; (iii) käyttää Palvelua tai Palvelun kautta saatavilla olevaa sisältöä siten, että käyttö millään tavoin voisi vahingoittaa, vaurioittaa, ylikuormittaa tai heikentää Palvelua; (iv) käyttää mitään tiedonlouhintaa, ohjelmistorobotteja tai muita vastaavia tiedonkeruu- tai tiedonerittelytapoja; (v) käyttää botteja tai muita automatisoituja metodeja Palvelun käyttämiseksi; (vi) käyttää, kopioida, myydä, vuokrata, siirtää, lisensoida tai muilla tavoin tarjota Palvelua kolmansille; (vii) luoda Palveluun käyttäjätiliä käyttäen väärennettyä henkilöllisyyttä tai toisen henkilön henkilöllisyyttä; (viii) käyttää Palvelua voimassaolevien lakien vastaisesti; (ix) käyttää Palvelua luvattomiin, epäasiallisiin tai epäeettisiin tarkoituksiin tai toimiin; tai (x) käyttää Palvelua sellaisen aineiston siirtoon, joka sisältää mainos-, haitta- tai vakoiluohjelmia, ohjelmistoviruksia tai mitään muuta ohjelmistokoodia, joka on suunniteltu häiritsemään, tuhoamaan tai rajoittamaan tietokoneohjelman tai laitteiston toimintaa. 

7. Muutokset palveluun


1. Alfons määrittelee kulloinkin Palveluun käyttöön sovellettavat säännöt. Alfons kehittää Palvelua jatkuvasti ja voi muuttaa tai poistaa joitain Palvelun osia, mukaan lukien sen toiminnallisuuksia ja ominaisuuksia, osittain tai kokonaan. Mikäli Alfons tekee Palveluun muutoksia, jotka olennaisesti heikentävät Palvelun ominaisuuksia, ilmoittaa Alfons näistä muutoksista kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Mikäli Tilaaja ei hyväksy muutoksia, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään muutosten voimaantulopäivänä. Tällöin Tilaajan maksama Palvelumaksu, joka kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana Tilaaja ja käyttäjä ei voi käyttää Palvelua tilauksen irtisanomisesta johtuen, palautetaan Tilaajan pyynnöstä. Tilaajan tulee ilmoittaa pyyntö Alfonsille ilman viivytystä. 

8. Henkilötiedot, Alfons rekisterinpitäjänä


1. Siltä osin kuin kohdasta 9 ei muuta johdu, Alfons kerää ja käsittelee Tilaajan ja Käyttäjän Henkilötietoja GDPR:n mukaisena rekisterinpitäjänä. Alfons käsittelee Henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan tietosuojaselosteen sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 

9. Henkilötiedot, Alfons henkilötietojen käsittelijänä


1. Alfons toimii Käyttäjäsisältöihin liittyvien Henkilötietojen suhteen henkilötietojen käsittelijänä. Henkilötietojen käsittely on kuvattu tarkemmin Alfons Education Oy:n Alfons-oppimisympäristöpalvelun tietosuojaselosteessa. Muiden tietojen osalta Tilaaja on vastuussa siitä, että Käyttäjäsisältöihin liittyvä Henkilötietojen käsittely on järjestetty GDPR:n sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Tämän lisäksi Alfons sitoutuu noudattamaan niitä ohjeita, joita se saa rekisterinpitäjiltä toimiessaan henkilötietojen käsittelijänä. 

10. Immateriaalioikeudet


1. Kaikki oikeudet Palveluun ovat yksinomaan Alfonsin tai sen mahdollisten yhteistyötahojen yksinomaista omaisuutta.

2. Tällä Sopimuksella ei siirretä Tilaajalle tai Käyttäjille mitään Palvelun Immateriaalioikeuksia.

3. Selvyyden vuoksi todetaan, että tällä Sopimuksella ei siirretä Palveluun ladatun sisällön immateriaalioikeuksia. Mikäli Palvelun Käyttäjä lataa Palveluun sisältöä, on hän velvollinen huolehtimaan tällaisten tietojen ja/tai sisältöjen jakamisen laillisuudesta. Palvelun Käyttäjä hyväksyy sen, että Palveluun ladatut sisällöt ovat Palvelussa käytössä ilman erillistä korvausta kaikille niille käyttäjäryhmille, joille Palvelun Käyttäjä on ne jakanut. 

11. Palvelun saatavuus, takuut ja vastuunrajoitus


1. Alfons tuottaa ja tarjoaa Palvelun Tilaajalle ja Käyttäjille sellaisena kuin se on kulloinkin saatavilla. Alfons ei anna takuuta Palvelun soveltumisesta Tilaajan tai Käyttäjien erityisiin käyttötarkoituksiin. Alfons ei myöskään takaa, että Palvelu olisi Tilaajan ja Käyttäjien saatavilla häiriöttä tai että Palvelu muutoin toimisi virheettömästi.

2. Alfons ei ole vastuussa epäsuorista tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Tilaajalle Palvelun käytöstä. Alfonsin yhteenlaskettu kokonaisvastuu tämän Sopimuksen alla on yhteensä enintään Tilaajan Alfonsille suorittamien, vahinkoväitettä edeltävien kuuden (6) kuukauden Palvelumaksujen suuruinen.

3. Tilaaja hyväksyy, että Palvelun saatavuus voi keskeytyä myös Alfonsista riippumattomasta syystä, esimerkiksi tiedonsiirtohäiriöstä tai kolmansien osapuolten toimittamien järjestelmien tai komponenttien saatavuuden ja toiminnan keskeytyksistä johtuen. 

12. Sopimuskausi, voimassaolo ja irtisanominen


1. Palvelua koskeva Sopimus on voimassa siitä hetkestä alkaen, jolloin Tilaaja on hyväksynyt Palvelua koskevan tilauksen sekä nämä Käyttöehdot.

2. Sopimuskausi. Alfons ja Tilaaja sopivat Palvelun tilauksen yhteydessä sopimuskauden pituudesta, alkamispäistä ja päättymispäivästä. Tämän määräaikaisen sopimuskauden päättyessä Sopimus päättyy automaattisesti, ellei Tilaaja ilmoita Alfonsille halustaan jatkaa Sopimuksen voimassaoloa, jolloin Sopimus jatkuu voimassa uuden kahdentoista (12) kuukauden mittaisen määräaikaisen sopimuskauden.

3. Kummallakin Osapuolella on oikeus purkaa Sopimus, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo Sopimusta, ja rikkomuksella on toiselle Osapuolelle olennainen merkitys. Jos sopimusrikkomus on korjattavissa, Sopimuksen purkaminen edellyttää kuitenkin, ettei toinen Osapuoli ole korjannut rikkomustaan Osapuolen kirjallisesti asettaman kohtuullisen määräajan puitteissa.

4. Alfonsilla on lisäksi oikeus purkaa Sopimus osittain tai kokonaan, jos: (i) Tilaaja ei ole maksanut erääntynyttä Palvelumaksua; tai (ii) Käyttäjä on laiminlyönyt Käyttäjälle näissä Käyttöehdoissa määriteltyjä velvoitteita.

5. Sopimuksen voimassaolon päätyttyä Alfons säilyttää päättyneeseen Sopimukseen liittyviä Käyttäjäsisältöjä Alfonsin kulloinkin määrittämän käytännön mukaisesti.

6. Alfons ei ole velvollinen palauttamaan mitään tämän Sopimuksen mukaisesti suoritettuja maksuja tilauksen irtisanomisen jälkeen, ellei tästä Sopimuksesta muuta johdu.

7. Mikäli Alfons päättää lopettaa Palvelun tuottamisen kokonaisuudessaan, Alfonsilla on oikeus milloin tahansa irtisanoa Sopimus ilmoittamalla siitä Tilaajalle kohtuullisessa ajassa. Tilaaja on tällöin oikeutettu pyytämään kuluvan sopimuskauden Palvelumaksujen palautusta kohdan 4.5 mukaisesti. 

8. Kaikki tämän Sopimuksen ehdot, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa tämän Sopimuksen irtisanomisesta tai sen voimassaolon päättymisestä huolimatta, jäävät voimaan, mukaan lukien muun muassa kohta 10 (Immateriaalioikeudet), 11 (Palvelun saatavuus, takuut ja vastuunrajoitus) ja 13.1 (Sovellettava laki ja riidanratkaisu).

13. Muut ehdot


13.1. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

1. Tähän Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja tätä Sopimusta tulkitaan Suomen lain mukaisesti sen estämättä, mitä lainvalintaa koskevista säännöksistä johtuu.

2. Tällä Sopimuksella ei rajoiteta kuluttajan lakisääteisiä oikeuksia.

3. Tästä Sopimuksesta johtuvat riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Tilaajan ja Alfonsin välisessä sovintoratkaisuun tähtäävässä sovittelumenettelyssä. Mikäli sovintoon ei päästä, riita ratkaistaan ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli Tilaaja on kuluttaja-asiakas, voi Tilaaja edellä mainitun lisäksi kääntyä riitatilanteessa asuinpaikkansa alioikeuden tai kuluttajariitalautakunnan puoleen.

13.2. Alihankkijat

1. Alfons on oikeutettu käyttämään alihankkijoita Palvelun tarjoamiseksi.

13.3. Muutokset käyttöehtoihin

1. Alfonsilla on oikeus muuttaa näitä Käyttöehtoja julkaisemalla muutetut Käyttöehdot verkkosivuillaan ja Palvelussa sekä hyväksyttää ne jokaisella Palvelun Käyttäjällään.

2. Jos Käyttöehtojen muutokset olennaisesti heikentävät Tilaajan asemaa, Tilaajalla on oikeus irtisanoa Palvelun tilaus päättymään muutosten voimaantulopäivänä. Tällöin Tilaajan jo maksama Palvelumaksu, joka kohdistuu sille ajanjaksolle, jonka aikana Tilaaja ei ole oikeutettu käyttämään Palvelun sisältöä tilauksen irtisanomisesta johtuen, palautetaan Tilaajan pyynnöstä. Tilaajan tulee toimittaa tällainen pyyntö Alfonsille ilman aiheetonta viivytystä.

13.4. Sopimuksen siirtäminen

1. Tilaajalla ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta tai Tilaajalle tästä johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle. Alfonsilla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja kaikki tästä Sopimuksesta johtuvat oikeudet ja velvollisuudet konserniyritykselleen tai osana liiketoimintasiirtoa, -kauppaa tai muuta yritysjärjestelyä.

2. Alfonsilla on lisäksi oikeus siirtää saatavansa kolmannelle osapuolelle. 


V1.1 Päivitetty 7.6.2022